Motor Vehicle Tax stamps

In MFN nieuwsbrief nummer 69 (2004) stond een korte vermelding over de Motor Vehicle Tax zegels. Deze moesten voor extra inkomsten zorgen om de oorlog te financieren. De zegels konden worden aangeschaft bij postkantoren en moesten zichtbaar aan het voertuig bevestigd worden.

USA Motor Vehicle Tax Stamps

Toch bleef de vraag of deze zegels wel tot ons verzamelgebied horen mij bezighouden. Zijn de zegels, omdat dat ze aan postkantoorloketten verkocht werden, postzegels? Moesten ze ook door bezitters van gemotoriseerde tweewielers aangeschaft worden? Zijn er gebruikte Motor Vehicle Tax zegels voor motorfietsen?
Dat zijn nogal wat vragen.

Wat en waarvoor zijn Motor Vehicle Tax zegels?
Midden 1941 werden de Verenigde Staten van Amerika steeds meer bij de oorlog betrokken. Op 3 december volgde de aanval op Pearl Harbor en verklaarden Japan de oorlog.

USA postzegel ter herdenking van de aanval op Pearl Harbor

Hiervoor was extra geld nodig. Na overleg werd besloten om extra belasting te heffen, in totaal 3.5 miljard dollar. 1/3 moest opgebracht worden door verhoging van de inkomstenbelasting, 1/3 door extra heffing vennootschapsbelasting en de laatste 1/3 middels extra accijns op grondstoffen. Ook verhoging van de brandstofaccijns was in beeld. Op het moment dat er grote protesten uitbraken had de regering de accijns op brandstof al vervangen door een Motor Vehicle Taks, die op 5 USD per fiscaal jaar werd vastgesteld.
Op 4 augustus werd de wet aangenomen en na ondertekening door president Roosevelt op 20 september 1941 van kracht.

USA postzegel met afbeedling van F.D. Roosevelt

Elke dag gaf het US Postal Bureau een rondschrijven uit met informatie voor alle postbeambten. Dinsdag 13 januari 1942 verscheen daarin een artikel met de regels en richtlijnen met betrekking tot de Motor Vehicle Taks zegels.

USA Postal Bulletin met mededeling invoering Motor Vehicle Tax Stamps

Hoewel het een maatregel van de Belastingdienst (IRS) was, werd de administratieve afhandeling bij US Postal neergelegd.
In het artikel in The Postal Bulletin werd in 18 punten de behandeling van de MVT-zegels uitgelegd. Niet alle punten zijn voor ons interessant. Ik zal de meest belangrijke aanstippen.

Verkoop van Motor Vehicle Tax zegels in de postkantoren

Punt 1: Voor het gebruik van motorvoertuigen wordt tot nader order een belasting ingevoerd die 5 USD per voertuig per jaar bedraagt. Bewijs van betaling is een zegel, sticker of label, die op een door de minister voor te schrijven wijze op het voertuig aangebracht moet worden. Uiteraard worden overheidsvoertuigen vrijgesteld van de belasting.

Punt 2: Omdat besloten is om de belasting per fiscaal jaar (in de USA startend op 1 juli en eindigend op 30 juni) te innen, worden de zegels elke maand vanaf juli tot en met juni het daaropvolgend jaar verkocht. Startend met de waarde 5.00 USD voor zegels gekocht in de maand juli, 4.59 USD in september, 4.17 USD in oktober en zo door tot 0.42 USD in juni. Er wordt voor gezorgd dat elke maand een voorraad MVT-zegels voor de volgende maand naar postkantoren gestuurd wordt. Aangezien de wet ingaat op 1 februari 1942 worden de MVT‑zegels, waarde 2.09 USD, zo snel mogelijk geleverd en direct aangeboden aan het publiek. De achterzijde van de zegel moet door de eigenaar van het voertuig ingevuld worden.

USA Motor Vehicle Tax Stamps

Punt 3: De zegels, uitgegeven door het Post Departement, gaan via een centraal postkantoor naar alle lokale postkantoren. Postbeambten houden de binnenkomst en verkopen van de zegels bij en leveren uiterlijk de 15e van de volgende maand de verkopen van de maand in bij de Ontvanger van de Binnenlandse Belastingen.

Punt 7: Bij aankoop van een MVT-zegel krijgt de koper ook een MV-1 kaart mee. Deze kaart moet, ingevuld en gefrankeerd met een 1 ct. postzegel, naar het lokale IRS-bureau gestuurd worden. Het aantal ingestuurde kaarten zou overeen moeten komen met aantal verkochte zegels.

Registratiekaart USA Motor Vehicle Tax Stamps

Punt 10: Inwisselen, ruilen of terugkoop van MVT-zegels door postbeambten is niet toegestaan. Personen die dit willen moeten worden doorverwezen naar het lokale IRS‑bureau.

Punt 18: Kennisgeving aan het publiek dat de belasting geldt voor alle motorvoertuigen, inclusief personenauto's, vrachtwagens en motorfietsen die worden gebruikt op snelwegen.

Punt 19: Postmasters moeten een duidelijk zichtbare aankondiging maken en deze in de buurt plaatsen van het postloket waar zegels voor de Motor Vehicle Tax worden verkocht, waarmee klanten worden ingelicht over het juiste adres van de Ontvanger van de Binnenlandse Belastingen van het plaatselijke district waar rapportkaarten (MV-1) door kopers van deze MVT-zegels naar toe gezonden moeten worden.

Verschillende USA Motor Vehicle Tax Stamps
Links een zegel uit de eerste serie (42-45) met de afbeelding van de Liberty Bell. Rechts een zegel uit de tweede serie (45-46) met afbeelding van Daniel Manning, Secretary of the Treasury van 1885 tot 1887.

Op de bovenstaande wet kwamen al snel (kleine) aanpassingen. In februari 1942 werd een melding verzonden naar alle postkantoren dat verloren Motor Vehicle Tax zegels gemeld moeten worden bij het kantoor van de lokale Ontvanger van de Binnenlandse Belastingen.
In mei 1942 werd doorgegeven dat het opsturen van de MV-1 kaarten niet meer nodig was.
Ook in mei werd melding gemaakt dat alle MVT-zegels een volgnummer krijgen.
De laatste mededeling kwam per april 1946, dat de Motor Vehicle Tax stopt aan het eind van fiscale jaar. Eind juni 1946 dus.

De Motor Vehicle Tax Zegels zijn dus GEEN postzegels. Het zijn fiscale zegels die via de postadministratie aan het publiek verschaft worden.

Waren ze ook voor motorfietsen bedoeld?

Aangezien in punt 18 expliciet vermeld wordt dat ook motorfietsen onder de wet vallen, horen de Motor Vehicle Tax zegels zeker tot ons verzamelgebied. Net als andere belastingzegels die gebruikt werden om te laten zien dat leges, tol, retributie of om het even welke belasting ook, betaald zijn. Motor Vehicle Tax zegels waren dus volgens punt 18 OOK bedoeld voor motorfietsen.

Grensverzekeringsformulier voor auto of motorfiets
Grensverzekeringsformulier voor verzekering van grens naar huis voor een ingevoerde auto of motorfiets

Er waren wel enkele problemen met de MVT-zegels. Zoals hiervoor vermeld moesten de zegels zichtbaar op of aan het voertuig bevestigd worden. De eerste MVT-zegels hadden een lijmlaag op de achterzijde waarmee ze aan de buitenkant op de voorruit geplakt konden worden. Door weersinvloeden en ander geweld van buitenaf werden de zegels nogal eens beschadigd en onleesbaar. De volgende serie zegels werd dan ook geleverd met een lijmlaag op de voorkant, zodat ze aan de binnenkant van de ruit geplakt konden worden.
Maar voor motorfietsen zonder windscherm was er ook een probleem. Waar moesten de zegels bevestigd worden? Sommige berijders vonden een oplossing in een houder met de zegels daarin op het stuur.

Houder voor Motor Vehicle Tax Stamp op een motorfiets

Zijn er gebruikte Motor Vehicle Tax zegels die gebruikt zijn voor motorfietsen?

Het vinden van gebruikte MVT-zegels is al moeilijk, omdat ze veelal beschadigd zijn bij verwijderen, en het vinden van voor motorfietsen gebruikte MVT-zegels al helemaal. Waarom zijn gebruikte zegels nodig? Welnu, op de achterzijde moest de eigenaar merk en type invullen waaruit dan blijkt dat het een  motorfiets betreft. Toch heb ik er in mijn lange zoektocht  een gevonden. Niet van een  motorfiets, maar toch van een tweewieler, een motorscooter.

USA Motor Vehicle Tax Stamps gebruikt voor motorscooter

Powel Motorscooter

Voor een verzamelaar is wel duidelijk dat de Motor Vehicle Taks zegels zeker in een Motorfiets verzameling passen. Voor de meesten van ons is dat voldoende om eventueel gevonden (on)gebruikte zegels aan de verzameling toe te voegen.

Bij enkele leden, waaronder de schrijver dezes, komt toch nog een extra vraag: mogen dergelijke zegels in een thematische tentoonstellingsverzameling gebruikt worden?

Alles wat wordt gemaakt, uitgegeven en gebruikt door de post voor postale doeleinden mag getoond worden. Maar de Motor Vehicle Tax zegels zijn niet uitgegeven door de postdienst. Op grond hiervan zouden ze niet toegestaan zijn.

De Richtlijnen, in het bijzonder de paragraaf 3.1 "Geschikt filatelistisch materiaal", zeggen:

Geschikt postaal-filatelistisch materiaal heeft de volgende kenmerken:

Aard van het materiaal:
Fiscale zegels: zij worden toegelaten, zolang ze postaal gebruikt worden of een postale geldigheid hebben. Fiscale zegels voor fiscale doeleinden worden in uitzonderlijke gevallen toegestaan, als ze het enige middel vormen om een belangrijk thematisch onderdeel te beschrijven.

De Motor Vehicle Tax-zegels worden niet postaal gebruikt maar zouden gebruikt mogen worden indien er GEEN ander materiaal is om een specifiek thematisch detail te beschrijven. Maar ze moeten ondersteund worden door een gedegen filatelistische rechtvaardiging.

Grensgevallen ("borderline material"):
Stukken die behoren tot een specifieke filatelistische cultuur van een thema, een land of een gebied kunnen gedoogd worden,
zolang deze stukken gerechtvaardigd worden en hun aantal in verhouding staat tot de mate waarin de inzending is uitgewerkt.

In Amerika worden ook andere soorten belasting via de postdienst geregeld. Denk daarbij aan Boating stamps en Hunting Permit stamps.

USA Boating en Hunting Tax Stamps

Op deze wijze belasting voldoen, middels zegels gekocht via het postkantoor, is dus onderdeel van  de  Amerikaanse cultuur.

Conclusie: de Motor Vehicle TAX zegels zouden volgens mij gebruikt mogen worden met een gedegen filatelistische onderbouwing, maar worden dan gedoogd zonder mee te wegen in de waardering van de verzameling.

Nico Helling

Bronnen:
http://www.uspostalbulletins.com/pdfsearch.aspx?pid=1&Group=48&id=48
https://enotrans.org/article/the-federal-tax-on-driving-an-automobile-1942-1946
https://www.knbf.nl/bestanden/102-04-05b-richtlijnen-thematisch-knbf-1.pdf?cd=i

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home